Home

AD.ECO is per 31 december 2015 gestopt met zijn activiteiten.

AD.ECO is een bureau dat zich richt op het verzamelen van de basiskennis en het vertalen van deze gegevens naar het beleid. Daarnaast kan het ook algemene ecologische adviezen geven.


Wat biedt AD.ECO:
- Ecologisch onderzoek
- Ecologisch advies.


ONDERZOEK
Onderzoek naar het natuurlijk milieu is een veelomvattend taakveld. AD.ECO heeft hierin mogelijkheden voor het uitvoeren van onderzoek in de volgende disciplines:

Abiotisch milieu
  - Geologie
  - Geomorfologie
  - Bodemkunde
  - Reliëf en hoogtemeting
  - Hydrologie

Biotisch milieu
  - Florakartering
  - Vegetatieonderzoek
  - Hydrobiologie
  - Onderzoek van de fauna:
   - Vogels
   - Zoogdieren
   - Amphybiën en reptielen
   - Insekten

In overleg met de opdrachtgever wordt de mate van detaillering bepaald. Hierbij wordt ook gekeken naar de gewenste detaillering in relatie tot het gebruik dat van de gegevens zal worden gemaakt.
Verwerking van reeds aanwezige gegevens behoort vanzelfsprekend tot de mogelijkheden.
De uitgewerkte gegevens zullen vaak de basis vormen voor advisering.


ADVIES
Op grond van de verzamelde of reeds aanwezige gegevens kunnen adviezen opgesteld worden op basis waarvan betere besluitvorming of bijstelling van beheer mogelijk is.
Ook kunnen algemene ecologische adviezen op grond van de huidige kennis van de ecologie worden gegeven. Tevens kan geadviseerd worden over de mogelijkheden en zinvolheid van het (laten) doen van onderzoek.


Naar boven

VOOR WIE ?

voor Gemeenten.
-Ecologische inbreng in plannen, bv:
  - Bestemmingsplannen
  - Structuurplannen
  - Milieu Effect Raportages (M.E.R.)
  - Beheersplannen van bermen, plansoenen,
   natuurgebieden en andere elementen.
- Vertalen van ecologische gegevens naar
  mogelijkheden voor het voeren van
  gemeentelijk beleid.

voor Waterschappen, Natuurbeheersorganisaties en andere beheerders van het buitengebied.
  - onderzoek als basis voor beheersplannen
  - ecologische inbreng in de beheersplannen

voor Provinciale en Rijksdiensten.
 - Leveren van ecologische basisgegevens
 - Vertalen van deze gegevens naar   parameters voor het beleid.
 - Ecologische beleidsadvisering.

voor ingenieursbureau's
 - Leveren van ecologische basisgegevens
  - Geven van ecologische inbreng in op te
   stellen adviezen en plannen
 - Uitvoeren van ecologische onderdelen van
  opdrachten zoals bestemmingsplannen of
   M.E.R.

AD.ECO
Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau
Ir. G. Nijland
Tolweg 8
7991 TC Geeuwenbrug (Dwingelo)
tel: 0521 345635 mobiel: 06 14287568
Mail:


Terug naar begin

Deze pagina is gemaakt door Wiebe Nijland: