Home

Lijst van projecten, rapporten en publicaties.

Transectonderzoek aan de vegetatie ter beoordeling van
de ontwikkeling in een tweetal terreinen van de
Stichting het Drentse Landschap.
— Nijland, G. 1991. Transsectonderzoek 1981 - 1991,
  Drouwenerzand. Rapport voor de Stichting het Drentse
  Landschap. AD.ECO, Taarlo.
— Nijland, G. 1991. Transsectonderzoek 1981 - 1991,
  Smilder Oosterveld-Noord. Rapport voor de Stichting
  het Drentse Landschap. AD.ECO, Taarlo.


Onderzoek voor het Waterschap Drentse Aa naar de mogelijkheden voor milieuvriendelijke oevers op twee locaties.
— Nijland, G. 1992. Milieuvriendelijke oevers Amerdiep,
  rapport voor Waterschap Drentse Aa, AD.ECO Taarlo.
— Nijland, G. 1992. Milieuvriendelijke oevers Halkenbroek,
  rapport voor Waterschap Drentse Aa, AD.ECO Taarlo.

Onderzoek naar de mogelijkheden van het herstel van natuurwaarden in negen deelgebieden van het ROMgebied Drentse Aa en Elperstroom.
— Nijland, G. 1994. Haalbaarheidsstudie herstel
  natuurwaarden in een negental deelgebieden van het
  ROMgebied Drentse Aa en Elperstroom, rapport voor
  Waterschap Drentse Aa, AD.ECO, Beemte.


Onderzoek naar vegetatie, flora en een aantal insectengroepen op het Apeldoornse deel van het Centraal Veluws Natuurgebied voor de Gemeente Apeldoorn in 1994 en 1995. De gemeente heeft zelf de publicatie van de gegevens verzorgd.

Meewerken als ecoloog aan de MER Piekenhoef, een nieuwbouwwijk nabij Oss, samen met de bureau’s BDG te Zwolle en VHP Rotterdam. 1995

In 1993, 1996 en 1999 is monitoringonderzoek, op het Dwingelerveld, gedaan aan het Regiwaproject Ruiner AA in opdracht van Natuurmonumenten. 2000 Verwerking gegevens transectonderzoek.
— Nijland, G. 2000. Transsectonderzoek Dwingelerveld.
  In opdracht van Natuurmonumenten. AD.ECO, Achterberg


Op aangeven van AD.ECO is in opdracht van NUON-Water te Velp onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van een groot stuifzandgebied bij Kootwijk en de voordelen die dit biedt voor de aanvulling van het grondwater.
— Nijland, G en J. van Engelenburg. 1997.
  Stuifzandontwikkeling bij Kootwijk en Harskamp. AD.ECO,
  Beemte.


Voor de Rijksluchtvaartdienst afdeling Regionale en overige terreinen is onderzoek gedaan naar de verstorende werking van de kleine luchtvaart buiten de luchtvaartterreinen op de fauna.
— Nijland, G. 1997, Verkenning van de effecten van de kleine
  luchtvaart op de fauna. Rapport voor Ministerie van Verkeer
  en Waterstaat, afd. Regionale en overige luchtvaartterreinen
  te Den Haag, AD.ECO, Beemte.


Het begeleiden van een aanvraag voor toepassing van de Tijdelijke Regeling Particulier Natuurbeheer op een akkerbouwbedrijf van vijftig hectare, het voorbereiden van de bestemmingsplanwijziging hiervoor en het schrijven van het plan.
— Nijland, G. 1999. Toelichting bij de aanvraag van de familie
  H.H. Bos, te Nijbroek, voor de Tijdelijke Regeling Particulier
  Natuurbeheer. AD.ECO, Beemte.
Meewerken als omgevingsdeskundige aan de door Witteveen+Bos en andere op te stellen ontwikkelingsvisie voor het Apeldoorns Kanaal. 1999

Van 2000 tot 2002 ben ik werkzaam geweest als interim manager bij het zuiverings(later water)schap Rivierenland. Eerst als afdelingshoofd Kwaliteitsbeheer Oppervlaktewater en later ook als sectorhoofd Waterkwaliteit

In 2001 heb ik de transecten in het Drouwenerzand en Smilder Oosterveld opnieuw opgenomen
— Transectonderzoek Drouwenerzand 1981-1991 en 2001 rapport voor stichting Het Drentse Landschap, AD-ECO Achterberg
— Transectonderzoek Smilder Oosterveld 1981-1991 en 2001 rapport voor stichting Het Drentse Landschap, AD-ECO Achterberg


Vanaf 2002 heb ik veel onderzoek gedaan en hier rapporten van gemaakt in het kader van de Flora- en Faunawet. Veelal in eigen beheer en deels voor andere bureaus zoals BügelHajema Adviseurs in Assen en SAB Arnhem bv.

Vanaf 2008 - 2013 was ik lid van het vleermuisvakberaad van de NGB. Dit vakberaad heeft in overleg met de Zoogdiervereniging, DLG en de Gegevensauthoriteit Natuur het Protocol vleermuisinventarisaties opgesteld dat 2 april 2009 is aanvaard door de Gegevensauthoriteit Natuur.

In 2010 is voor de buitenplaats Middenhoek een Nee, tenzij toets uitgevoerd in het kader van de bouw van een huis in de EHS.

Terug naar Boven
Terug naar begin

Deze site is gecreëerd en wordt bijgehouden door Wiebe Nijland